ล่าสุด วัน/เดือน/ปี รายละเอียด ผู้ส่ง
08/07/2564 การส่งรายงานประจำเดือนระบบ GFMIS / ประจำเดือน มิถุนายน 2564 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
09/06/2564 การส่งรายงานประจำเดือนระบบ GFMIS / ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
06/05/2564 การส่งรายงานประจำเดือนระบบ GFMIS / ประจำเดือน เมษายน 2564 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
02/04/2564 การส่งรายงานประจำเดือนระบบ GFMIS / ประจำเดือน มีนาคม 2564 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
02/04/2564 หลักฐานการโอนเงินเดือนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร : แบบ 2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการตำแหน่งครูผู้สอน ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2564 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
10/03/2564 การส่งรายงานประจำเดือนระบบ GFMIS / ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
08/02/2564 การส่งรายงานประจำเดือนระบบ GFMIS / ประจำเดือน มกราคม 2564 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์