นายวินัย น้อยจินดา
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุวรรณคีรี