ขณะนี้มีผู้ใช้งาน 2 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 283971 ครั้ง   
ข้อมูล
ทำเนียบ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2นางนัฐพร วิเวกชาติ
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการนายบัณหาญ เดชเฟื่อง
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนนางคุณัญญา ใสสุก
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่แทนผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนางสาวบงกช สงกรานต์
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์นายสยาม สุริยจันทร์
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลนางชิดชญา ฆังคะรัตน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่แทน ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษานายมาโนช โคมเดือน
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษานางจินตนา กฐินทอง
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษานางสาวมะลิ ลือตระกูลประวัติ
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายในนางสาวกนกกานต์ สิรกนก
นิติกรชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี