สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
 
ขณะนี้มีผู้ใช้งาน 2 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 11880 ครั้ง   
BIG DATA สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1


.: BIG DATA ข้อมูลบริหารงานพื้นฐานทั่วไป สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1:.
.: BIG DATA ข้อมูลบริหารงานงบประมาณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1:.
.: BIG DATA ข้อมูลบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1:.
 • ข้อมูลพื้นฐานบุคลากรทางการศึกษา
 • จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา แยกเพศ และตำแหน่ง
 • จำนวนข้าราชการครู แยกตามวิทยฐานะ วุฒิการศึกษา และเพศ
 • จำนวนครูและบุคลากรทางศีกษา จำแนกตามวิชาเอก
 • จำนวนข้าราชการครูที่สอนแยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้และวิชาเอก
 • ข้อมูลครูเกษียณ
 • ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากร บรรจุ
 • ข้อมูลครูลาออก เสียชีวิต
 • ข้อมูลครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
 • ข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว
 • ข้อมูลบุคลากรได้รับเครื่องราช
 • ข้อมูลบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่
 • ข้อมูลบุคลากรกลุ่มโรงเรียน
 • ข้อมูลรายละเอียดคณะกรรมการกลุ่มโรงเรียน
 • อัตรากำลังภาครัฐ
 • รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษา
 • ข้อมูลร้องเรียน
 • .: BIG DATA ข้อมูลบริหารงานวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1:.

  ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

  ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ผลดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563

  BIG DATA แสดงข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ GIS โรงเรียนและเขตพื้นที่บริการรัศมี 5 กิโลเมตร [ดูทั้งหมด]