ล่าสุด วัน/เดือน/ปี รายละเอียด ผู้ส่ง
16/08/2562 โปรแกรมคำนวณเงินค่าบำรุงลูกเสือ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
02/07/2562 ข้อมูลประชากรในวัยการศึกษาภาคบังคับ ที่มีทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตบริการ 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
24/04/2562 คู่มือการดำเนินงานระบบคัดกรองปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน และคู่มือการรับเงินอุดหนุนสำหรับนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
24/04/2562 คู่มือระบบแนะนำสำรับอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนแบบอัตโนมัติ Thai School Lunch กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
03/04/2562 การจำหน่ายนักเรียน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
15/03/2562 ตารางแข่งขันกีฬากะฮังเกมส์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
06/03/2562 โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา