ล่าสุด วัน/เดือน/ปี รายละเอียด ผู้ส่ง
07/09/2564 การส่งรายงานประจำเดือนระบบ GFMIS / ประจำเดือน สิงหาคม 2564 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
05/08/2564 หลักฐานการโอนเงินเดือนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร : แบบ 2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการตำแหน่งครูผู้สอน ประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน 2564 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
05/08/2564 การส่งรายงานประจำเดือนระบบ GFMIS / ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
08/07/2564 การส่งรายงานประจำเดือนระบบ GFMIS / ประจำเดือน มิถุนายน 2564 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
09/06/2564 การส่งรายงานประจำเดือนระบบ GFMIS / ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
06/05/2564 การส่งรายงานประจำเดือนระบบ GFMIS / ประจำเดือน เมษายน 2564 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
02/04/2564 การส่งรายงานประจำเดือนระบบ GFMIS / ประจำเดือน มีนาคม 2564 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์