จ่าสิบเอกธัญชน เสวครบุรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าคาน