นางสาวกนิษฐา ใหม่จันดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบางพะเนียง