ขณะนี้มีผู้ใช้งาน 4 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 285586 ครั้ง   

วิสัยทัศน์ - พันธกิจ
 

ทิศทางการจัดการศึกษา  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2   ปี 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2กรอบนโยบายการจัดการศึกษา :

       1. พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

       2. แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ
          2.1 ใช้กรอบแนวทางตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และพร้อมปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมตามนโยบายเร่งด่วน
      2.2 ยุทธศาสตร์ EEC จังหวัดฉะเชิงเทรา
          2.3 ทิศทางการพัฒนาการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  การบริหารจัดการขับเคลื่อนภารกิจงาน  3  ด้าน  ดังนี้


   1. ด้านโอกาส (Opportunity)

        1.1 ประชากรวัยเรียนทุกคน  ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาให้เข้าถึงบริการทางการศึกษาได้อย่างเต็มศักยภาพอย่างต่อเนื่อง จนจบหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ และส่งเสริมการเรียนต่อในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
        1.2 พัฒนาระบบสร้างความปลอดภัย ส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ให้มีทักษะชีวิต อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยงไม่ให้ออกกลางคัน และป้องกันภัยคุกคามในด้านต่างๆ
        1.3 ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้เรียนให้มีทักษะอาชีพ เพื่อต่อยอดการประกอบอาชีพและการมีงานทำ    

     2. ด้านคุณภาพ (Quality)

         นักเรียน
         2.1 นักเรียนมีองค์ความรู้ในศตวรรษที่ 21 (3R8C) ด้านการอ่าน การเขียน การคิด การคำนวณ นักเรียนมีการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่น สร้างสรรค์ และท้าทาย ซึ่งมีทักษะที่จำเป็นในการเรียนรู้ของนักเรียนทุกคน
         2.2 การยกระดับความสามารถพื้นฐานของผู้เรียน 4 กลุ่มสาระหลัก
         2.3 การพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
         2.4 การยกระดับคุณภาพการศึกษาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโรงเรียนขนาดเล็ก
  

ครูและบุคลากรทางการศึกษา
         2.5 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีองค์ความรู้ทางวิชาชีพ ในตำแหน่งอย่างมืออาชีพ
         2.6 มุ่งมั่นตั้งใจจัดการเรียนการสอนให้กับศิษย์อย่างเต็มความรู้ เต็มความสามารถ
  

  
          ผู้บริหารสถานศึกษา

         2.7 พัฒนาผู้บริหารเป็นผู้นำทางวิชาการและ SMART
            S  Skill     :  ทักษะ/ความสามารถ
           M  Management    :  ความสามารถในการบริหารจัดการ
           A  Attitude            :  การมีเจตคติที่ดี
           R  Responsibility     :  มีความรับผิดชอบ
          T  Team                :  การสร้างทีมงานที่ดี
         2.8 สร้างและส่งเสริมความเข้มแข็งให้ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้นิเทศภายในอย่างมีประสิทธิภาพ
    

            สถานศึกษา
         2.9 ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาในการกระจายอำนาจ ตามภารกิจงาน 4 ด้าน
         2.10 พัฒนาห้องเรียนให้เป็นห้องเรียนคุณภาพ
         2.11 ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  (COVOD – 19)
        

     3. ด้านคุณธรรม (Moral)

        3.1 ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ  บนพื้นฐานความเป็นไทย
        3.2 ผู้เรียนมีความกตัญญู รู้หน้าที่ มีคุณธรรม และรู้รักสามัคคี อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข
        3.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ

              

    แนวทางการพัฒนาโรงเรียน


     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ดำเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นและบริบทของหน่วยงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
        1.การจัดแบ่งขนาดโรงเรียน  4 กลุ่ม  โดยใช้เกณฑ์การตั้งงบประมาณของ สพฐ. ดังนี้

       กลุ่มที่ 1 โรงเรียนขนาดเล็ก   นักเรียน 1– 120 คน จำนวน 62 โรงเรียนจัดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ใช้กระบวนการ PLC  ดังนี้
               1) โรงเรียนที่มีนักเรียนตั้งแต่  40 คนลงมา จัดรูปแบบใน 8 รูปแบบ ตามความต้องการเน้นรูปแบบโรงเรียนคู่ขนาน
             2) โรงเรียนที่มีนักเรียน  41 - 60 คน  จัดรูปแบบใน 8 รูปแบบ ตามความต้องการ เน้นรูปแบบสอนแบบคละชั้น, รวมชั้นหรือรวมช่วงชั้น และใช้ DLTV
               3) โรงเรียนที่มีนักเรียน 61 - 80 คน  จัดรูปแบบ ใน 8 รูปแบบ ตามความต้องการ รูปแบบสอนปรับตารางเรียนเปลี่ยนตารางสอน  และใช้ DLTV
               4) โรงเรียนที่มีนักเรียน 81 - 100 คน  จำนวน 11 โรงเรียน  จัดรูปแบบใน 8 รูปแบบ ตามความต้องการ เน้นรูปแบบสอนปรับตารางเรียนเปลี่ยนตารางสอน และใช้ DLTV
               5) โรงเรียนที่มีนักเรียน 101 - 120 คน   จัดรูปแบบใน 8 รูปแบบ ตามความต้องการ เน้นรูปแบบสอนปรับตารางเรียนเปลี่ยนตารางสอน และใช้ DLTV

       กลุ่มที่ 2 โรงเรียนขนาดกลาง นักเรียน  121 - 600  คน   จำนวน 78  โรงเรียน
             1) การยกระดับโรงเรียนตามแนวทาง SO  (จุดแข็งและโอกาส)
             2) รับการตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบภายใน

       กลุ่มที่ 3  โรงเรียนขนาดใหญ่   นักเรียน  601 - 1,500 คน  จำนวน  4  โรงเรียน
     1) โรงเรียนพัฒนาได้ตามความจำเป็นต้องการอย่างอิสระ  
     2) ครูวิชาการตาม  8 กลุ่มสาระเข้มแข็ง
     3) รับการตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบภายใน
           กลุ่มที่ 4  โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ นักเรียน 1,500  คนขึ้นไป  จำนวน  1 โรงเรียน
             1) โรงเรียนมีความพร้อมและเข้มแข็งเป็นต้นแบบการดำเนินงานและเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษาให้โรงเรียนในสังกัด
             2) รับการตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบภายใน

       2.การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
            1) สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนตามบริบทของโรงเรียน โดยดำเนินการตาม“คู่มือการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19” ของกระทรวงสาธารณะสุข และปฏิบัติตามคำสั่งศูนย์ปฏิบัติการโควิค 19 (COVID 19) จังหวัดฉะเชิงเทรา
            2) สถานศึกษาเตรียมพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล 2 รูปแบบ เรียนผ่านทีวี (On-Air) และเรียนผ่านอินเทอร์เน็ต/แอปพลิเคชัน (Online) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

       3.การยกระดับคุณภาพการศึกษาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
            1) ส่งเสริมการใช้สื่อการเรียนรู้เพื่อยกระดับทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
    2) ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนขนาดเล็ก ที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปี 2562 ต่ำกว่าระดับเขตพื้นที่

      4.การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
          1) ผู้เรียนได้รับการปลูกฝังให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ และมุ่งเน้นความกตัญญู รู้รักสามัคคี
          2) ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เพื่อปลูกฝังให้เป็นรากเหง้าแห่งความดี
          3) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 และสถานศึกษา บริหารราชการ ด้วยความโปร่งใส โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
        
      5.การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
           1) จัดตั้งศูนย์ดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา และศูนย์เครือข่ายเขตคุณภาพการศึกษา 17 เขต  ให้การดูแลช่วยเหลือโรงเรียนในเครือข่าย
           2) พัฒนาระบบสร้างความปลอดภัยให้ผู้เรียน
           3) ส่งเสริม สนับสนุนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างครบวงจร

      6. การพัฒนาทักษะผู้เรียน
           1) การส่งเสริมให้ผู้เรียนให้มีทักษะด้านวิชาการ การสร้างนวัตกรรม และการแข่งขันทางวิชาการ
           2) การพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  เพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมสู่ EEC
           3) การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้เรียนให้มีทักษะอาชีพ เพื่อต่อยอดการประกอบอาชีพ  และการมีงานทำ
           4) ส่งเสริม สนับสนุนผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ ในด้านการคิด การแก้ปัญหา การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี   ให้รู้เท่าทันและปลอดภัยในสังคมปัจจุบัน
           5) ปลูกจิตสำนึกด้านจิตสาธารณะหรือจิตอาสา ให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมมีจิตอาสา รู้จักเสียสละ ร่วมแรงร่วมใจทำประโยชน์ต่อส่วนร่วม ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  
      7. การจัดการศึกษาทางไกล และการใช้สื่อเทคโนโลยี
  1) จัดทำฐานข้อมูลที่สอดคล้องกับกระทรวงศึกษาธิการ สพฐ. เผยแพร่ และใช้ในการบริหารจัดการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
         2) ใช้ระบบ TECS ในการบริหารจัดการด้านคลังข้อมูล ข่าวสารที่เป็นแหล่งเรียนรู้
          3) การใช้สื่อ DLTV DLIT  ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ

      8. การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
          1) ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนา โดยการอบรม ประชุมสัมมนา ศึกษาดูงาน ตามภารกิจงานที่ส่งผลต่อความก้าวหน้าในวิชาชีพ สู่การเป็นบุคลากรมืออาชีพ
      
      9. การมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา
          1) หน่วยงานภาครัฐ สถาบันทางการศึกษา ท้องถิ่น ชุมชน ภาคเอกชน ประสานความร่วมมือ ส่งเสริมสนับสนุนในการจัดการศึกษา

      10. การนิเทศกำกับ ติดตามโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน
          1) แบ่งพื้นที่ในการนิเทศออกเป็นเขตคุณภาพการศึกษา โดยมี รอง ผอ.สพท. ศึกษานิเทศก์  คณะกรรมการเขตคุณภาพการศึกษา และคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ร่วมรับผิดชอบในการกำกับดูแล
          2) รูปแบบการกำกับ ติดตาม ครอบคลุมทุกมิติตามกลุ่มเป้าหมายที่จะดำเนินการ
ช่วยเหลือส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษามีคุณภาพสูงขึ้น ในปี 2564  มีจุดเน้นการนิเทศ 8 เรื่อง ได้แก่ 1) การพัฒนาการใช้หลักสูตรสถานศึกษา  2) การอ่านออก เขียนได้  3) การจัดการเรียนรู้เชิงรุก  (Active Learning) 4) การจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อเทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV, DLIT5) การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  6) การประกันคุณภาพการศึกษา 7) การจัดการศึกษาของโรงเรียนในโครงการพิเศษ ( โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล  โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนสุจริต ฯลฯ)

  
วิสัยทัศน์ :

           สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 เป็นองค์กรแห่งคุณภาพ สร้างโอกาสทางการศึกษา   มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  การบริหารยึดหลักธรรมาภิบาล บนพื้นฐานความเป็นไทย  โดยความร่วมมือของทุกภาคส่วน


พันธกิจ :

                1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เสริมสร้างศักยภาพการแข่งขัน
                2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมตามวิถีความเป็นไทย ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม มีทักษะการทำงานและทักษะอาชีพที่ดี น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต
                3. พัฒนาประสิทธิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่ส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน
                4. ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา
              

ค่านิยม :

ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมสร้างสรรค์ เพื่อการศึกษาไทย ให้ก้าวไกลสู่สากล

เป้าประสงค์ :

               1. เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ดีทั้งทางร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาเหมาะสมกับวัย
               2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
               3. ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
               4. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะวิชาการ ทักษะอาชีพ และ มีทักษะชีวิตที่ดี ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
               5. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะและวัฒนธรรมในการทำงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลส่งเสริมการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
               6. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีการบริหารจัดการที่เข้มแข็งและเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและการสร้างเครือข่าย


ค่านิยม : Values:

ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมสร้างสรรค์ เพื่อการศึกษาไทย ให้ก้าวไกลสู่สากล

กลยุทธ์ : strategy

         สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  ได้กำหนดกลยุทธ์ จุดเน้น
ที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
          กลยุทธ์  1  การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และชองชาติ
          กลยุทธ์  2 การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
          กลยุทธ์  3  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
          กลยุทธ์  4  สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา       
          กลยุทธ์  5  การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  กลยุทธ์  6  การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา

ข้อปฏิบัติ 10 ประการ   สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2


   1. จัดบรรยากาศในสำนักงานให้ “น่าดู น่าอยู่ น่าทำงาน” โดยยึดหลัก 5 ส
   2.ทำงานด้วยความเต็มใจ เต็มสติปัญญา เต็มความสามารถ และเต็มเวลา
   3.ทำงานร่วมกับผู้อื่น โดยคำนึงถึงการประสานงาน ประสานใจประสานความคิดและประสานประโยชน์
   4.กล้าคิด พูด ทำในเชิงสร้างสรรค์และถูกต้อง มีความเข้าใจงานและทำงานอย่างเป็นระบบ โดยยึดระเบียบ กฎหมาย
   5.มีความอดทน  อดกลั้น และมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร
   6.เข้าร่วมงานรัฐพิธีและกิจกรรมอื่น ๆ ที่หน่วยงาน จังหวัดจัดขึ้นทุกครั้ง
   7.สามัคคีทำงานเป็นทีม เกื้อกูลกันและกัน และร่วมกิจกรรมที่ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 รับผิดชอบ
   8.ใช้วัสดุ อุปกรณ์ และพลังงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า
   9.รักษาเอกลักษณ์ขององค์กร ตามข้อตกลงที่กำหนดไว้
  10.ประพฤติตนให้เหมาะสมกับการเป็นผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงานที่ดี

9 ทักษะบุคลากร สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2

   1 การบริหารเวลา (Time management)
   2 การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life LongLearning)
   3 ความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Intelligence)
   4 ความสามารถในการปรับตัว(Adaptability)
   5 การทำงานร่วมกับผู้อื่น (Collaboration)
   6 การสื่อสาร (Communication)
   7 การแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน (Complex Problem Solving)
   8 การคิดเชิงวิเคราะห์และเลือกตัดสินใจ (Critical Thinking And Decision Making)
   9 ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity)