ขณะนี้มีผู้ใช้งาน 5 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 285597 ครั้ง   
ข้อมูล
ทำเนียบ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2นางนัฐพร วิเวกชาติ
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
add_nata@hotmail.co.th
โทร. 0619628992นายบัณหาญ เดชเฟื่อง
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
bunharn.cha2@gmail.com
โทร. 0818649976นางคุณัญญา ใสสุก
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่แทนผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
kunanyasaisuk11@gmail.com
โทร. 0944798137นางสาวบงกช สงกรานต์
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
jumjim_2508@hotmail.com
โทร. 0898149895นายสยาม สุริยจันทร์
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
ssuriyachan@gmail.com
โทร. 0817828376นางชิดชญา ฆังคะรัตน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่แทน ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
tanatpron@hotmail.com
โทร. 0819968195นายมาโนช โคมเดือน
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
manoch137@gmail.com
โทร. 0861389566นางจินตนา กฐินทอง
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ju_ch2@hotmail.com
โทร. 0896881609นางสาวมะลิ ลือตระกูลประวัติ
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
li-audit@hotmail.com
โทร. 0899528000นางสาวกนกกานต์ สิรกนก
นิติกรชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี
blue-ink@hotmail.co.th
โทร. 0818185640