ขณะนี้มีผู้ใช้งาน 5 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 285602 ครั้ง   
ข้อมูล
ทำเนียบ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2นางนัฐพร วิเวกชาติ
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
add_nata@hotmail.co.th
โทร. 0619628992นางคุณัญญา ใสสุก
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผอ.กลุ่ม DL-ICT
kunanyasaisuk11@gmail.com
โทร. 0944798137นางปรียาภรณ์ โอสถานนท์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษนางสาวอนรรฆรียา หนุนชู
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการนางสาวศศิภรณ์ อิ่นภา
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ