ขณะนี้มีผู้ใช้งาน 3 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 276092 ครั้ง   

วิสัยทัศน์ - พันธกิจ
 

ทิศทางการจัดการศึกษา  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2   ปี 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2กรอบนโยบายการจัดการศึกษา :

       1. พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
       2. แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ
          2.1 ใช้กรอบแนวทางตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2563 และพร้อมปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมตามนโยบายเร่งด่วน
  2.2 ยุทธศาสตร์ EEC จังหวัดฉะเชิงเทรา
          2.3 ทิศทางการพัฒนาการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  ประจำปี 2563 ตามแนวทางการบริหารจัดการขับเคลื่อนโดยใช้กระบวนการ “ESPG 14” จุดเน้น 4 ด้าน   1. มิติด้านการศึกษา (Education):


        1.1 ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินชีวิต
        1.2 ยกระดับให้ผู้เรียนมีคุณภาพการเรียนรู้ตามช่วงวัย
        1.3 ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อ ตำราให้มีคุณภาพและสามารถเข้าถึงได้ทุกโอกาส
        1.4 พัฒนาผู้เรียนใช้เทคโนโลยี ดิจิตัลเพื่อการศึกษาทุกช่วงวัยในการเรียนรู้
        1.5 ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้เรียนและสร้างนวัตกรรมเพื่อการมีงานทำและมีศักยภาพทักษะวิชาการเพื่อการแข่งขันในเวทีสากล


     2. มิติด้านการบริการที่เป็นเลิศ  (Service Excellence)


         2.1 เพิ่มโอกาสผู้เรียนและการบริการทางการศึกษาให้ความเสมอภาคกับผู้เรียนเท่าเทียมกัน
         2.2 สร้างศักยภาพผู้เรียนให้สอดคล้องและสนองความต้องการของภาคีเครือข่ายชุมชนและผู้ปกครอง
         2.3 อัตราการรู้หนังสือเพิ่มขึ้น และมีแหล่งเรียนรู้ ในการศึกษาค้นคว้าการศึกษาและอาชีพ
         2.4 พัฒนาสถานศึกษาเป็นฐานให้มีจิตสำนึกอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและประเพณีไทย และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมขยายผลต่อสังคม ชุมชน


     3. มิติด้านบุคลากรที่เป็นเลิศ (Persional Excellence)


        3.1 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในตำแหน่งอย่างมืออาชีพ
        3.2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง เป็นกำลังสำคัญในการยกระดับคุณภาพผู้เรียน พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
        3.3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีศักยภาพการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้


4. มิติด้านหลักธรรมาภิบาลที่เป็นเลิศ (Governance Excellence)

    
       4.1 สร้างภาคี เครือข่ายการจัดการศึกษาใช้หลักธรรมาภิบาล
       4.2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษามีความโปร่งใสและตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
              

    แนวทางการพัฒนาโรงเรียน


      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ดำเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นและบริบทของหน่วยงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
        1.การจัดแบ่งขนาดโรงเรียน  3 กลุ่ม
       กลุ่มที่ 1 โรงเรียนขนาดเล็ก  นักเรียน 1– 120 คน จำนวน 59 โรงเรียนจัดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ใช้กระบวนการ PLC  ดังนี้
               1)โรงเรียนที่มีนักเรียนตั้งแต่ 50 คนลงมา จัดรูปแบบใน 8 รูปแบบ ตามความต้องการ เน้นรูปแบบโรงเรียนคู่ขนาน
       2) โรงเรียนที่มีนักเรียน 51 - 60 คน  จัดรูปแบบใน 8 รูปแบบ ตามความต้องการ เน้นรูปแบบสอนแบบคละชั้น, รวมชั้นหรือรวมช่วงชั้น และใช้ DLTV
               3) โรงเรียนที่มีนักเรียน 61 - 80 คน  จัดรูปแบบ ใน 8 รูปแบบ ตามความต้องการ เน้นรูปแบบสอนปรับตารางเรียนเปลี่ยนตารางสอน  และใช้ DLTV
               4) โรงเรียนที่มีนักเรียน 81 - 100 คน  จำนวน 11 โรงเรียน  จัดรูปแบบใน 8 รูปแบบ ตามความต้องการ เน้นรูปแบบสอนปรับตารางเรียนเปลี่ยนตารางสอน และใช้ DLTV
               5) โรงเรียนที่มีนักเรียน 101 - 120 คน   จัดรูปแบบใน 8 รูปแบบ ตามความต้องการ เน้นรูปแบบ สอนปรับตารางเรียนเปลี่ยนตารางสอน และใช้ DLTV

       กลุ่มที่ 2 โรงเรียนขนาดกลาง  นักเรียน  121 - 500  คน   จำนวน  82  โรงเรียน
             1) การยกระดับโรงเรียนตามแนวทาง SO  (จุดแข็งและโอกาส)
             2) รับการตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบภายใน

       กลุ่มที่ 3  โรงเรียนขนาดใหญ่   นักเรียน  501 คนขึ้นไป   จำนวน  8  โรงเรียน
     1) โรงเรียนพัฒนาได้ตามความจำเป็นต้องการอย่างอิสระ  
     2) ครูวิชาการตาม  8 กลุ่มสาระเข้มแข็ง
     3) รับการตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบภายใน

       2.การจัดทำฐานข้อมูล Big Data
           - จัดทำฐานข้อมูลที่สอดคล้องกับกระทรวงศึกษาธิการ สพฐ. เผยแพร่ และใช้ในการบริหารจัดการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

       3.การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
           - พัฒนาบุคคล Hurman Resource (HR) ประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดในภารกิจงาน ที่ส่งผลต่อความก้าวหน้าในวิชาชีพ การพิจารณาความดีความชอบ
   - พัฒนาครูผู้ช่วย ได้รับการประเมินฯ ปีละ 2 ครั้ง
           - ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เพื่อปลูกฝังให้เป็นรากเง้า

      4.การใช้สื่อเทคโนโลยี
          - ใช้ระบบ TECS ในการบริหารจัดการด้านคลังข้อมูล ข่าวสารที่เป็นแหล่งเรียนรู้
          - การใช้สื่อ DlTV DLIT ห้องสมุด ห้องเรียนคุณภาพ ในการจัดการเรียนการสอน
    
      5.การมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาหน่วยงานภาครัฐ สถาบันทางการศึกษา ท้องถิ่น ชุมชน ภาคเอกชน ในความร่วมมือ ส่งเสริมสนับสนุนในการจัดการศึกษา

      6. การนิเทศกำกับ ติดตามโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน
         - แบ่งพื้นที่ในการนิเทศออกเป็นอำเภอ โดยมี รอง ผอ.สพท. และศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ร่วมรับผิดชอบในการกำกับดูแล
         - รูปแบบการกำกับ ติดตาม ครอบคลุมทุกมิติตามกลุ่มเป้าหมายที่จะดำเนินการช่วยเหลือส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษามีคุณภาพสูงขึ้น ในปี 2563  มีจุดเน้นการนิเทศ 8 เรื่อง ได้แก่
             1) การพัฒนา การใช้หลักสูตรสถานศึกษา
             2) การอ่านออก เขียนได้  
             3) การจัดการเรียนรู้เชิงรุก(Active Learning)  
             4) การจัด การเรียนรู้โดยใช้สื่อเทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV, DLIT  
             5) การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน            
             6) การประกันคุณภาพการศึกษา
             7) การจัดการศึกษาของโรงเรียนในโครงการพิเศษ (โรงเรียนประชารัฐ โรงเรียนคุณภาพ โรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนสุจริต ฯลฯ)  
             8) การจัดการศึกษาเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษ EEC
      
      7. การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
  1. ด้านผู้เรียน
            1.1 นักเรียนมีองค์ความรู้ในศตวรรษที่ 21 (3R8C) ด้านการอ่าน การเขียน การคิด การคำนวณ มีวินัย คุณธรรม นักเรียนจะมีการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่น สร้างสรรค์ และท้าทาย ซึ่งมีทักษะที่จำเป็นในการเรียนรู้ของนักเรียนทุกคน
            1.2 การยกระดับความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ NT ป.3และผลการทดสอบ ทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน O-NET ป.6 และ ม.3 จะใช้สีในการเปรียบเทียบ
            1.3 การพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียน
                  1) กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ระดับประถมศึกษา ความรู้พื้นฐานทักษะชีวิต, ระดับมัธยม การประกอบอาชีพ
                  2) การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ จิตอาสา ให้สอดคล้องตามศาสตร์พระราชา นักเรียน ร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติ ป่าไม้ ดิน อากาศ  
                 3) กิจกรรมคุณธรรม  ตามศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติ
      
          2. ด้านครูผู้สอน
            2.1 การพัฒนาครูอย่างเป็นระบบ ID Plan เพื่อให้การจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น TEPE OnlinePLC การเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริงแสวงหาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศ
            2.2 การส่งเสริมสนับสนุนครูไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน คลังข้อสอบ สื่อ DLTV การใช้สื่อทางไกลต่าง ๆ  ดิจิทัล/ICT  
            2.3 การจัดทำคลังข้อสอบ และสอบวัดความรู้นักเรียน
    2.4 การยกย่องเชิงชูเกียรติ ครูสอนดี

         3. ด้านสถานศึกษา
            3.1 ระบบการนิเทศภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ และสถานศึกษาได้รับการนิเทศในรูปแบบที่หลากหลายตามกลุ่มเป้าหมายและภารกิจในการยกระดับ โดยใช้เขตคุณภาพการศึกษาเป็นศูนย์กลางเครือข่ายความร่วมมือ และเป็นฐานในการใช้อินเตอร์เน็ตในเรื่องสื่อการเรียนการสอน เน้นการนิเทศโรงเรียนใน  3 กลุ่ม  โรงเรียนขนาดเล็ก เป้าหมายโรงเรียนสีแดงเป็นหลัก  ขนาดกลางและขนาดใหญ่
    3.2 ห้องเรียนคุณภาพ  มีหลักสูตรและครูที่ดี สามารถการจัดกิจกรรมการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีการใช้สื่อ และการวิจัยแก้ปัญหา มีผลสัมฤทธิ์ที่เกิดต่อผู้เรียน
    3.3 จัดทำแผนงาน/โครงการที่สอดคล้องกับนโยบายในการยกระดับคุณภาพการศึกษา
และมีส่วนร่วมจากผู้เกี่ยวข้อง
            3.4 สถานศึกษาปลอดภัย มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ มีการทำงานร่วมกันระหว่างผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
            3.5 การใช้สื่อ DLTV /DLIT  ในโรงเรียน
                 1) โรงเรียนขนาดเล็ก ใช้สื่อ DLTV /DLIT ตามศักยภาพของสถานศึกษา
                 2) กำหนดแผนการสอน  พัฒนาแผนการเรียนรู้ วิเคราะห์ออกแบบแผนการเรียนรู้ เน้นตัวชี้วัด/มาตรฐาน  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ สมรรถนะของผู้เรียน  
3) ครูต้นทางสอนตรงวิชาเอก ผ่านการอบรมและพัฒนา มีช่องทางเลือก 15 ช่อง (ก่อน/หลัง) สัญญาน ใช้ Internet ได้
4) คลังสื่อการเรียนรู้ ใบงาน ใบความรู้ แผนการเรียนรู้ การวัดผล
            3.6 การใช้สื่อ และเทคโนโลยี ระบบ TECS ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน
ที่เป็นแหล่งข้อมูลเพื่อใช้ในการบริหารจัดการงานที่เกี่ยวข้องและแหล่งเรียนรู้สำหรับสถานศึกษานำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียน


วิสัยทัศน์ :

           สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 เป็นองค์กรที่สร้างโอกาสทางการศึกษา ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่มาตรฐานสากล1  บนพื้นฐานความเป็นไทย2  โดยความร่วมมือของทุกภาคส่วน

พันธกิจ :

                1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
                2. พัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่มาตรฐานสากล
                3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และค่านิยม
                4. พัฒนาประสิทธิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมศักยภาพของนักเรียน
                5. ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา


ค่านิยม :

ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมสร้างสรรค์ เพื่อการศึกษาไทย ให้ก้าวไกลสู่สากล

เป้าประสงค์ :

          1. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ    ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
          2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา มีทักษะที่เหมาะสม    และมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ในการทำงาน
          3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีการบริหารจัดการที่เข้มแข็งและเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาไปสู่มาตรฐานสากล ตามหลักธรรมาภิบาล การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและการสร้างเครือข่าย

ค่านิยม : Values:

ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมสร้างสรรค์ เพื่อการศึกษาไทย ให้ก้าวไกลสู่สากล

กลยุทธ์ : strategy

         สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  ได้กำหนดกลยุทธ์ จุดเน้น
ที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
          กลยุทธ์  1  จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
          กลยุทธ์  2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
          กลยุทธ์  3  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
          กลยุทธ์  4  ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ       
          กลยุทธ์  5  จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  กลยุทธ์  6  พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม

ข้อปฏิบัติ 10 ประการ   สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2


   1. จัดบรรยากาศในสำนักงานให้ “น่าดู น่าอยู่ น่าทำงาน” โดยยึดหลัก 5 ส
   2.ทำงานด้วยความเต็มใจ เต็มสติปัญญา เต็มความสามารถ และเต็มเวลา
   3.ทำงานร่วมกับผู้อื่น โดยคำนึงถึงการประสานงาน ประสานใจประสานความคิดและประสานประโยชน์
   4.กล้าคิด พูด ทำในเชิงสร้างสรรค์และถูกต้อง มีความเข้าใจงานและทำงานอย่างเป็นระบบ โดยยึดระเบียบ กฎหมาย
   5.มีความอดทน  อดกลั้น และมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร
   6.เข้าร่วมงานรัฐพิธีและกิจกรรมอื่น ๆ ที่หน่วยงาน จังหวัดจัดขึ้นทุกครั้ง
   7.สามัคคีทำงานเป็นทีม เกื้อกูลกันและกัน และร่วมกิจกรรมที่ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 รับผิดชอบ
   8.ใช้วัสดุ อุปกรณ์ และพลังงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า
   9.รักษาเอกลักษณ์ขององค์กร ตามข้อตกลงที่กำหนดไว้
  10.ประพฤติตนให้เหมาะสมกับการเป็นผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงานที่ดี

9 ทักษะบุคลากร สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2

   - การบริหารเวลา (Time management)
   - การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life LongLearning)
   - ความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Intelligence)
   - ความสามารถในการปรับตัว(Adaptability)
   - การทำงานร่วมกับผู้อื่น (Collaboration)
   - การสื่อสาร (Communication)
   - การแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน (Complex Problem Solving)
   - การคิดเชิงวิเคราะห์และเลือกตัดสินใจ (Critical Thinking And Decision Making)
   - ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity)