ขณะนี้มีผู้ใช้งาน 4 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 285534 ครั้ง   
Untitled Document
ลำดับ ชื่อเอกสาร (*คลิกดูรายละเอียด) ผู้ส่ง
1 แบบใบนำส่งเงิน ประเภทเงินรายได้แผ่นดิน กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
2 แบบใบนำส่งเงิน ประเภทเงินเบิกเกินส่งคืน กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
3 เอกสารประกอบการถอนเงินประกันสัญญา และการฝากเงินประกันสัญญา กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
4 แบบสมุดคู่ฝากเงินประกันสัญญา กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
5 ข้อมูลเด็กนอกเขต ปี2558 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
6 ใบสำคัญรับเงิน กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
7 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล แบบ 7131 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
8 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร แบบ 7223 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
9 แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน แบบ 6006 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
10 ใบมอบฉันทะและใบผู้รับมอบฉันทะ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
11 สัญญาการยืมเงิน แบบ 216 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
12 ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ แบบ 8708 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
13 แบบใบนำฝากเงิน / แบบใบถอนเงิน (เงินประกันสัญญา) พร้อมตัวอย่าง กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
14 แนวทางการขอเบิกและเอกสารหลักฐานแนบการขอเบิกเงินต่าง ๆ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
15 เร่งรัด กำกับ ติดตามงบประมาณเงินเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 กลุ่มนโยบายและแผน
16 เอกสารหลักฐานประกอบการยื่นขอต่ออายุใบนุญาตศึกษานิเทศก์ เจ้าหน้าที่คุรุสภา
17 เอกสารหลักฐานประกอบการยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตผู้บริหารการศึกษา เจ้าหน้าที่คุรุสภา
18 เอกสารหลักฐานประกอบการยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตผู้บริหารสถานศึกษา เจ้าหน้าที่คุรุสภา
19 เอกสารหลักฐานประกอบการยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู เจ้าหน้าที่คุรุสภา
20 แบบ ๒ พนักงานราชการ ธค. ๕๕ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์