ระบบกำลังทำการเรียกข้อมูล โปรดรอสักครู่ ....
ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง
โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน
 


               วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายพงศ์สันต์ โตเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง จัดลำดับความสำคัญโรงเรียนที่เสนอของบประมาณ โครงการสนับสนุนและช่วยเหลือภาวะโภชนาการของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือโรงเรียนในการแก้ปัญหาภาวะภาวะทุพโภชนาการ การเฝ้าระวังภาวะโภชนาการ และในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID 19) โดยให้โรงเรียนที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์เสนอของบประมาณตามโครงการ และกิจกรรม ดังนี้ ๑) โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารกลางวันนักเรียนในโรงเรียน ๒) โครงการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการอาหารนักเรียนในโรงเรียน จำนวน ๓ กิจกรรม คือ ดังนี้ ๒.๑ กิจกรรมจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันเพื่อลดปัญหา ภาวะทุพโภชนาการ ๒.๒ กิจกรรมจัดสรรงบประมาณพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีในโรงเรียน ประจำปี ๒๕๖๓ ๒.๓ จัดสรรงบประมาณพัฒนาระบบน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน ประจำปี ๒๕๖๓ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา ผู้แทนจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ ณ ห้องประชุมพุทธโสธร สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒
          
          
 

ข่าวย่อย
          

 


ฉบับที่ 1854 วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 จำนวนผู้ใช้งาน 1 ท่าน
จำนวนผู้ชม 271897 ครั้ง Your IP Address is 3.215.174.30
          
 


          

 
          
          

 

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
เลขที่ 209/1 หมู่ 3 ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
โทร.0-3855-4062,0-3855-1456 ต่อ 11 แฟกซ์ 0-3855-4062
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง

[คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบ ] [เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news]