ข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Network
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 1 ท่าน ผู้เข้าชม 380641  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนตลาดบางบ่อ(ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์)
หัวข้อข่าว : กิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายของลูกเสือสำรอง และสามัญ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

      วันที่ ๒๐ และ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โรงเรียนตลาดบางบ่อ (ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์) ได้จัดให้มีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การเดินทางไกลและเข้าค่ายของลูกเสือสำรองชั้น ป.๑ – ป.๓ ในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ และ ลูกเสือสามัญชั้น ป.๔ – ป.๕ ในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยมีพิธีเปิดการเข้าค่าย ณ อาคารโดมอเนกประสงค์ของโรงเรียนตลาดบางบ่อ (ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์) แล้วเดินทางไกลไปที่ค่ายลูกเสือชั่วคราววัดด่านเงิน การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑.) ฝึกความอดทน และความมีระเบียบวินัย ๒.) ฝึกระบบหมู่ และก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนตลาดบางบ่อ(ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์)
หัวข้อข่าว : ผลการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย

     ตามที่จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้จัดประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ และประกวดบรรยายธรรม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ เมื่อวันพุธที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย จังหวัดฉะเชิงเทราได้ประกาศผลการตัดสินการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะแล้ว ผลการประกวด โรงเรียนตลาดบางบ่อ (ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์) ได้รับรางวัล ดังนี้ ๑.)ระดับประถมศึกษา ประเภททีมหญิงล้วน โรงเรียนตลาดบางบ่อ (ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์) ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนตลาดบางบ่อ(ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์)
หัวข้อข่าว : สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เทศกาลวันมาฆบูชา

     โรงเรียนตลาดบางบ่อ (ศักดิ์ประชาสรรค์) ได้กำหนดให้วันที่ ๕ - ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เป็นสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เทศกาลวันมาฆบูชา ซึ่งในปีนี้วันมาฆบูชาตรงกับวันเสาร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ทางโรงเรียนจึงได้จัดกิจกรรมขึ้นระหว่างช่วงเวลาดังกล่าว โดยมีกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ กิจกรรมการเรียนการสอนในกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมในห้องเรียน การส่งนักเรียนเข้าร่วมโครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประจำปี ๒๕๖๓ จังหวัดฉะเชิงเทรา และการประกวดบรรยายธรรม ประจำปี ๒๕๖๓ จังหวัดฉะเชิงเทรา เม......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 21 มกราคม 2563 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนตลาดบางบ่อ(ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์)
หัวข้อข่าว : ประกวดอ่านมาราธอน

     วันอังคารที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. ห้องสมุดโครงการโลกนิทานของหนูโรงเรียนตลาดบางบ่อ (ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์) ได้จัดประกวดอ่านมาราธอน ซึ่งกิจกรรมประกวดดังกล่าว โครงการโลกนิทานของหนูซึ่งมีห้องสมุดที่อยู่ในโครงการ จำนวน ๑๒ โรงเรียน ใน ๑๒ จังหวัดได้ให้โรงเรียนที่อยู่ในโครงการ จัดกิจกรรมประกวด โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานเดียวกัน กิจกรรมประกวดการอ่านมาราธอน แบ่งออกเป็น ดังนี้ ป.๑-๒ ใช้เวลา ๒ ชั่วโมง ป.๓-๔ ใช้เวลา ๒ ชั่วโมง ๓๐ นาที ป.๕-๖ ใช้เวลา ๓ ชั่วโมง โดยให้นักเรียนจับกลุ่มไม่เกิน ๓ คน มีหนังสื......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนตลาดบางบ่อ(ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์)
หัวข้อข่าว : นิทรรศการ Eight C Three R สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒

     โรงเรียนตลาดบางบ่อ (ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์) ได้รับมอบหมายจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ให้เป็นตัวแทนจัดนิทรรศการในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ระหว่างวันที่ ๗ - ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีสมุทรปราการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนได้เริ่มจัดมาตั้งแต่ พ.ศ.๒๔๕๕ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ทรงมีจุดมุ่งหมายเพื่อจะแนะนำชักจูงให้เด็กชายห......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนตลาดบางบ่อ(ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์)
หัวข้อข่าว : โครงการพัฒนาบุคลากร......

     วันที่ ๒๒ - ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนตลาดบางบ่อ (ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์) โดยการนำของนายสุนทร วรังษี ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เข้ารับการอบรมศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมสำหรับครู และบุคลากรทางการศึกษา ตามโครงการพัฒนาบุคลากรประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ของโรงเรียน ณ วัดโพนงาม ต.คู้ยายหมี อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา โดยได้รับความเมตตาจากท่านเจ้าคุณพระปัญญาวิสุทธิโมลี เจ้าคณะอำเภอเมือง (ธรรมยุต) ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดโพนงามได้อนุเคราะห์ให้การสนั......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 27 มิถุนายน 2562 : ผู้ส่งข่าว :ปิยวรรณ วิไลพัฒน์
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี พ.ศ.2562

     วันพุธที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. โรงเรียนวัดบางกระเจ็ด (บุญมีอนุสรณ์) ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ โดยมี นายปราโมทย์ จินดางาม ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย นางสาวนิศานาถ เอียงประคอง ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และคณะครูเป็นผู้ดำเนินงาน กิจกรรมประกอบไปด้วยการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติและผลงานของท่านสุนทรภู่ ตลอดจนการประกวดผลงานทางวิชาการของนักเรียน ได้แก่ การประกวดการคัดลายมือ การประกวดการวาดภาพระบายสี การประกวดการทำภาพ POP UP และการแส......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนตลาดบางบ่อ(ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์)
หัวข้อข่าว : กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ........

      เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุนทร วรังษี ผู้อำนวยการโรงเรียนตลาดบางบ่อ (ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์) พร้อมตัวแทนคณะครู เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ ปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด และปลูกต้นไม้บริเวณริมรั้ว ณ ที่ว่าการอำเภอแปลงยาว เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นโดยอำเภอแปลงยาว มีนายอำเภอแปลงยาว นางสาวกมลชญา ประเสริฐสิน เป็นประธานในพิธี ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนตลาดบางบ่อ(ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์)
หัวข้อข่าว : ประชุมผู้ปกครองนักเรียน......

      เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ โรงเรียนตลาดบางบ่อ(ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์) ได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ณ อาคารโดมอเนกประสงค์ของโรงเรียน ในการประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้มีอุปการะคุณต่อทางโรงเรียนที่สนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงต่อเติมห้องสุขาชั้นสองของอาคารเรียนปฐมวัยได้มามอบเงินให้กับทางโรงเรียน ได้แก่ บริษัท ทรีมันนี่ จำกัด จำนวน ๓๕,๐๐๐ บาท บริษัทเดอะวูล์ฟ จำกัด จำนวน ๓๕,๐๐๐ บาท คุณประสงค์ คุณสมพร สุวรรณวงษ์ จำนวน ๓๕,๐๐๐ บาท คุณชูชาติ อุปริพุทธิกุล และค......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....พฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนตลาดบางบ่อ(ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์)
หัวข้อข่าว : รำลึกพระคุณที่สาม....

      วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ โรงเรียนตลาดบางบ่อ (ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์) ได้จัดให้มีพิธีไหว้ครูของนักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ขึ้น ณ อาคารโดมอเนกประสงค์ของโรงเรียน โดยมีนักเรียนเข้าร่วมพิธีในปีนี้ทุกชั้นเรียน จำนวนทั้งสิ้น ๗๓๐ คน ซึ่งพิธีไหว้ครูเป็นพิธีกรรมที่เป็นประเพณีของไทยอันดีงามที่ได้ปฏิบัติสืบทอดกันมาแต่โบราณ เป็นการแสดงถึงความระลึกถึงบุญคุณของคุณครู เป็นการปลูกฝังให้เด็กๆได้มีความกตัญญูเป็นคุณธรรมประจำใจ หลังเสร็จพิธีการได้มีพิธีมอบทุนการศึกษาจากเงินดอกผล "กองทุนคุณครูชุลี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....พุธที่ 12 มิถุนายน 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนตลาดบางบ่อ(ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์)
หัวข้อข่าว : เยี่ยมห้องสมุดโครงการโลกนิทานของหนู.......

      เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ คุณณรงค์ อิงค์ธเนศ ประธานโครงการโลกนิทานของหนู กลุ่มบริษัท วีเน็ท แคปปิทอล จำกัด มอบหมายคุณวรรณา องค์ประเสริฐ ผู้รับผิดชอบโครงการ และทีมงานมาเยี่ยมห้องสมุดโครงการโลกนิทานของหนูประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ ซึ่งโรงเรียนตลาดบางบ่อ(ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์) เป็น ๑ ใน ๑๒ โรงเรียน ที่อยู่ในโครงการ ในการมาเยี่ยมห้องสมุดในครั้งนี้ท่านประธานโครงการได้มอบให้คุณวรรณา องค์ประเสริฐนำขนมเค้กแช่แข็งจากประเทศฝรั่งเศส นำเข้าโดยบริษัท บีซีบีจี จำกัด มามอบให้คณะครูและนักเรียนได้รับป......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....พุธที่ 29 พฤษภาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :ปิยวรรณ วิไลพัฒน์
หัวข้อข่าว : กิจกรรมการแข่งขันโครงการรักษ์ภาษาไทย ประจำปี 2562

     วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. เขตคุณภาพการศึกษาที่ 7 (บางคล้า1) ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันโครงการรักษ์ภาษาไทย ประจำปี 2562 ณ โรงเรียนวัดบางกระเจ็ด (บุญมีอนุสรณ์) โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียน โรงเรียนในเขตคุณภาพเข้าร่วม กิจกรรมประกอบไปด้วย การคัดลายมือ การเขียนเรื่องจกภาพ การเขียนเรียงความ และการแต่คำประพันธ์กาพย์ฉบัง 16......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....ศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :ปิยวรรณ วิไลพัฒน์
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปี พ.ศ.2562

     วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนวัดบางกระเจ็ด (บุญมีอนุสรณ์) ได้จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปี พ.ศ.2562 โดยคณะครูและนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร่วมกันเวียนเทียนรอบพระอุโบสถวัดบางกระเจ็ด และร่วมรับฟังเทศน์จากรองเจ้าอาวาสวัดบางกระเจ็ดเกี่ยวกับความสำคัญของวันสาขบูชา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนตลาดบางบ่อ(ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์)
หัวข้อข่าว : วันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day)

      วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ ซึ่งตรงกับวันสิ่งแวดล้อมโลก เทศบาลตำบลแปลงยาว ร่วมกับโรงเรียนตลาดบางบ่อ (ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์) ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล ตามโครงการเทศบาลตำบลแปลงยาวเมืองสะอาดส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะ พ.ศ.๒๕๖๒ ณ อาคารโรงโดมโรงเรียนตลาดบางบ่อ(ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์) กิจกรรมประกอบด้วยพิธีเปิดงานโดยนายจักรพงษ์ ศักดิ์ประศาสน์ นายกเทศมนตรีตำบลแปลงยาว การเดินรณรงค์ แห่ขบวนพุ่มผ้าป่าขยะรีไซเคิลไปในบริเวณตลาดบางบ่อ และนำพุ่มผ้าป่าขยะรีไซเคิ่ลไปทำพิธีทอดผ้าป่า ณ วัดด......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนตลาดบางบ่อ(ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์)
หัวข้อข่าว : วันเฉลิมพระชนมพรรษา

      โรงเรียนตลาดบางบ่อ (ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์) จัดพิธีเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ อาคารโรงโดมโรงเรียนตลาดบางบ่อ (ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์) มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และนักเรียนเข้าร่วมพิธีจำนวน ๗๖๘ คน......
อ่านข่าวต่อ....

เธเธณเธฅเธฑเธ‡เนเธชเธ”เธ‡เธซเธ™เน‰เธฒเธ—เธตเนˆ 1/89 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
เลขที่ 209/1 หมู่ 3 ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
โทร.0-3855-4062,0-3855-1456 ต่อ 11 แฟกซ์ 0-3855-4062 chachoengsao_2@windowslive.com

©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง เว็บไซต์ สพม.36