ข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Network
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 1 ท่าน ผู้เข้าชม 338175  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนตลาดบางบ่อ(ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์)
หัวข้อข่าว : ขนส่งทันใจ ลื่นไถลก็ไม่กลัว.....

      เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนตลาดบางบ่อ(ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์) ศูนย์ฝึกอบรมครู โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ของ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ (สพฐ.๐๒๖) ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนด้วยระบบทางไกลรุ่นที่ ๒ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในชื่อเรื่อง "ขนส่งทันใจ ลื่นไถลก็ไม่กลัว" ให้กับครูผู้สอนในสังกัด สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ จำนวน ๖๐ คนโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากนายวิสูตร เจริญวงษ์ ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม พร้อมทั้งได้รับเกียรติจากนายจักรพงษ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนตลาดบางบ่อ(ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์)
หัวข้อข่าว : พิธีถวายพระพรชัยมงคล

      เมื่อวันจันทร์ที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๓๐ - ๑๗.๓๐ น. นายสุนทร วรังษี ผู้อำนวยการโรงเรียนตลาดบางบ่อ(ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์) ได้นำข้าราชการครูเข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ หอประชุมใหญ่อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทราโดยมีนางสาวกมลชญา ประเสริฐสิน นายอำเภอแปลงยาว เป็นประธานในพิธี หลังจากประธานในพิธีลงนามถวายพระพรฯ เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพร ประธานในพิธีพร้อมด้วย ปลัดอำเภอแปลงยาว หัวหน้าส่วนราชการอำเภอแปลงยาว ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชกา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนตลาดบางบ่อ(ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์)
หัวข้อข่าว : โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ?เก็บดาวมาฝากเธอ?

      วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ โรงเรียนตลาดบางบ่อ (ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์) ศูนย์ฝึกอบรมครู โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ของ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ (สพฐ.๐๒๖) ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนด้วยระบบทางไกลรุ่นที่ ๑ ระดับประถมศึกษาตอนปลายในชื่อเรื่อง "เก็บดาวมาฝากเธอ" ให้กับครูผู้สอนในสังกัด สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ จำนวน ๖๐ คน ได้รับเกียรติจากนายพงศ์สันต์ โตเจริญ รอง ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธาน พร้อมทั้งได้รับเกียรติจากนายกเทศมนตรีตำบลแปลงยาว ผู้บริหารสถานศึกษา และน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนตลาดบางบ่อ(ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์)
หัวข้อข่าว : วันรักการอ่าน

     วันที่ ๒ เมษายนของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผู้ทรงมีคุณูปการต่อวงการหนังสือไทย เป็น "วันรักการอ่าน" เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ โรงเรียนตลาดบางบ่อ (ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์) โดยการนำของคุณครูชุมพล สิทธิ และทีมงานบรรณารักษ์ห้องสมุดโครงการโลกนิทานของหนู ได้นำนักเรียนยอดนักอ่าน จำนวน ๒๐ คน และยอดนักจินตนาการอีกจำนวน ๑๕ คน เข้าร่วมพิธีรับมอบเกียรติบัตร และทุนการศึกษาจากโครงการโลกนิทานโดยกลุ่มบริษัท วีเน็ท แคปปิทอล จำกัด พิธีมอบครั้งนี้ได้จัดขึ้น......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนตลาดบางบ่อ(ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์)
หัวข้อข่าว : พิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

      โรงเรียนตลาดบางบ่อ (ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์) จัดการศึกษาตั้งแต่ชั้นอนุบาล ๒ (๔ ขวบ) ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีนักเรียน จำนวน ๖๖๙ คน ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ มีนักเรียนที่จบการศึกษาในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๗๔ คน เมื่อวันพุธที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.ทางโรงเรียนได้จัดพิธีปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา อีกทั้งยังเป็นการสร้างความรักความผูกพันระหว่างศิษย์กับครู ระหว่างศิษย์กับสถาบันการศึก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนตลาดบางบ่อ(ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์)
หัวข้อข่าว : ประชุมใหญ่สามัญประจำปีบริษัทสร้างการดี

     วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ บริษัทสร้างการดี สาขาโรงเรียนตลาดบางบ่อ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี เพื่อชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัท และจ่ายเงินโบนัสแก่คณะกรรมการ เงินปันผลแก่สมาชิก โดยมีเด็กหญิงอัครนีย์ นิมินรัมย์ประธานบริษัททำหน้าที่ประธานในการประชุม กิจกรรมบริษัทสร้างการดีเป็นกิจกรรมหนึ่งของโครงการโรงเรียนสุจริต เป็นบริษัทที่จัดตั้งโดยนักเรียนและดำเนินการโดยนักเรียนในรูปของคณะกรรมการบริหารบริษัท โดยมีครูเป็นที่ปรึกษา เป็นการสร้างวิถีชีวิตของนักเรียนให้เป็นคนสุจริตตามคุณลักษณะ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนตลาดบางบ่อ(ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์)
หัวข้อข่าว : ลูก ศ.ป.สนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิสภาผู้แทนราษฎร.....

      วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนตลาดบางบ่อ(ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์) ได้จัดกิจกรรมสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในชื่อกิจกรรม " ๖ สัปดาห์ประชาธิปไตยรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร" ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วยการเดินรณรงค์ การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวน สร้างความตระหนักให้แก่ผู้ปกครอง ประชาชนทั่วไปได้ไปใช้สิทธิในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวันอาทิตย์ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :ปิยวรรณ วิไลพัฒน์
หัวข้อข่าว : กิจกรรมโครงการเข้าค่ายลูกเสือสำรอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

     วันศุกร์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. โรงเรียนวัดบางกระเจ็ด (บุญมีอนุสรณ์) ได้จัดกิจกรรมโครงการเข้าค่ายลูกเสือสำรอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ วัตถุประสงค์ของกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และระเบียบวินัยของผู้เรียน โดยผู้อำนวยการโรงเรียนได้มอบหมายให้ จ่าสิบเอกพิศนุ คชรัตน์ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม และ นางสุนิสา พุทธวิเศษสรรค์ หัวหน้าโครงการ เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะครู เป็นผู้ดำเนินกิจกรรม ประกอบด้วยก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนตลาดบางบ่อ(ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์)
หัวข้อข่าว : โครงการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

      เมื่อวันที่ ๑๕ - ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โรงเรียนตลาดบางบ่อ (ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์) ได้จัดให้มีการประชุมสัมมนา และศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วยการประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นเรื่อง โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้าโรงเรียนตลาดบางบ่อ (ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์) การศึกษาดูงานโครงการ MEP และบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ณ โรงเรียนราชานุบาล จังหวัดน่าน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :ปิยวรรณ วิไลพัฒน์
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

     วันศุกร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. โรงเรียนวัดบางกระเจ็ด (บุญมีอนุสรณ์) ได้จัดกิจกรรมวัดเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมีนายปราโมทย์ จินดางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางกระเจ็ด เป็นผู้กล่าวเปิดงานและอ่านสารวันเด็ก โดยมีคณะครู ผู้นำชุมชน ผู้ปกครอง และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม กิจกรรมภายในงานมีการทำบุญถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์จากวัดบางกระเจ็ด การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน และการจับสลากของขวัญของรางวัลมากมายจากผู้บริจาค นักเรียนทุกคนมีความสุข สนุกสนาน กับกิจกรรมในครั้งนี้เป็น......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนตลาดบางบ่อ(ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์)
หัวข้อข่าว : ประชุมคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

      วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ เขตคุณภาพการศึกษาที่ ๑๕ (แปลงยาว๒) โดยนายสุนทร วรังษี ประธานเขตคุณภาพการศึกษาได้รับมอบหมายจาก สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ให้ทำหน้าที่ประสานงานคณะกรรมการจัดประชุมคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ๒ ตำบลได้แก่ ตำบลแปลงยาว และตำบลหัวสำโรง ซึ่งการประชุมดังกล่าวได้จัดประชุม ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้าโรงเรียนตลาดบางบ่อ การประชุมแบ่งเป็น ๒ ช่วง ช่วงเช้าเวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.เป็นการประชุมของตำบลแปลงยาว นายพงษ์ศักดิ์ พูนสุขวัฒนา นายก อบต.แปลงยาวได้ทำหน้าที่ประธานในการประชุม และในช่วงบ่ายเว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนตลาดบางบ่อ(ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์)
หัวข้อข่าว : เราทำความดีด้วยหัวใจ

      วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 15.00 น. ผู้อำนวยการโรงเรียนตลาดบางบ่อ (ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์) พร้อมด้วยคณะครูนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสากับอำเภอแปลงยาว กิจกรรม "เราทำความดีด้วยหัวใจ" เดินรณรงค์ "ฅน รัก คลอง"..."ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี" ณ สนามหน้าโรงเรียนไผ่แก้ววิทยาโดยได้เดินรณรงค์จากโรงเรียนไผ่แก้ววิทยามาตามถนนหมายเลข 3121 มาที่คลองชลประทานตลาดบางบ่อ พิธีเปิดกิจกรรมอาสาในครั้งนี้นางสาวกมลชญา ประเสริฐสิน นายอำเภอแปลงยาว ได้เป็นประธานในพิธีเปิด มีหั......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนตลาดบางบ่อ(ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์)
หัวข้อข่าว : ผู้เชี่ยวชาญ สสวท. เข้าปฏิบัติงานในโรงเรียน

      สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้ส่งทีมผู้เชี่ยวชาญ จำนวน ๖ ท่าน เข้าปฏิบัติงานในโรงเรียนโครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนระดับอำเภอ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่โรงเรียนตลาดบางบ่อ (ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์) เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ซึ่งการปฏิบัติงานในโรงเรียนในครั้งนี้ทีมผู้เชี่ยวชาญได้พบปะผู้บริหารโรงเรียนและคณะครู สังเกตชั้นเรียนและสะท้อนผลการสังเกต ประชุมร่วมวิเคราะห์ผล O - NET สู่การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เสนอภาพรวมจากการสังเกตชั้นเรียนและผลการวิเค......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :ปิยวรรณ วิไลพัฒน์
หัวข้อข่าว : วันพ่อแห่งชาติ

     วันอังคารที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. โรงเรียนวัดบางกระเจ็ด (บุญมีอนุสรณ์) ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๑ โดยมีคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งประกอบไปด้วยการอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ขึ้นประดิษฐาน ณ โต๊ะหมู่บูชา การประดับพานพุ่ม และธงชาติไทย ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนวัดบางกระเจ็ด (บุญมีอนุสรณ์) ในครั้งนี้ นางสุนิสา พุทธวิเศษสรรค์ ครูหัวหน้ากิจกรรมวัน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนตลาดบางบ่อ(ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์)
หัวข้อข่าว : วันพ่อแห่งชาติ

      วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ นายสุนทร วรังษี ผู้อำนวยการโรงเรียนตลาดบางบ่อ(ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์)พร้อมคณะครู จำนวน ๙ ท่าน นายชุมพล สิทธิ นางสุณี โคตะมะ นางสาวสุมาลี สะโรบล นางสาวปวีณา คำจร นางสาวอทิกา ทุนสิน นางสาวรัชฎาภรณ์ เกื้อหนองขุ่น นายสันติ ไทยนาพา นายณัฐกร อัมพรศักดิ์ และนางสาวณัฐฐา โหตระกิตย์ ได้เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมอำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา......
อ่านข่าวต่อ....

เธเธณเธฅเธฑเธ‡เนเธชเธ”เธ‡เธซเธ™เน‰เธฒเธ—เธตเนˆ 1/88 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
เลขที่ 209/1 หมู่ 3 ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
โทร.0-3855-4062,0-3855-1456 ต่อ 11 แฟกซ์ 0-3855-4062 chachoengsao_2@windowslive.com

©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง เว็บไซต์ สพม.36